เน้นการอาหารที่มีแคลเซียมสูงเป็นหลัก ทานอาหารเสริมเป็นรอง